Privacyverklaring

werk-codes"Dynamika advies, training en coaching", gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 126, 1018MR te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze hoofdregel:

Alle gegevens die u ons over uzelf verstrekt, worden NIET aan externe partijen doorgegeven en NIET door externe partijen beheerd of verwerkt!

Op deze regel zijn twee uitzonderingen:

 1. Wanneer wij u doorverwijzen naar een andere coach of trainer en uzelf de toestemming heeft gegeven om de gegevens die wij over u verzameld hebben, worden uw gegevens aan deze coach of trainer doorgestuurd.
 2. Uw naam en adresgegevens die op de factuur staan die u van ons krijgt, gaan naar ons boekhoudkantoor om de facturen in te boeken. Het boekhoudkantoor is daarin aan dezelfde regels gebonden als wij, namelijk om deze gegevens NIET te verspreiden.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens in onze digitale en papieren administratie.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dynamika en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons emailadres of bellen met 020 - 639 10 99.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Verzoeken tot inzage van uw persoonlijke papieren gegevens worden alleen via het maken van een persoonlijke afspraak ingewilligd.

Persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen

De enige gegevens die standaard voor elke klant in een digitaal bestand worden verwerkt, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Leeftijd ten tijde van het gevolgde traject
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Het gevolgde traject bij Dynamika

Al deze gegevens zijn opgeslagen op lokale servers en met minimaal één wachtwoord beveiligd.

De gegevens die u op een aanmeldingsformulier heeft ingevuld, komen bij ons als e-mail binnen. Al het e-mailverkeer wordt 1 jaar op onze server bewaard, daarna wordt het verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bij ons niet op digitale wijze vastgelegd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de email of bel 020 - 639 10 99, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen voor het bewaren van deze digitale gegevens:

 • Het versturen van offertes, rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;
 • Het afhandelen van uw betaling(en);
 • Verzenden van een uitnodiging tot het lezen van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Dynamika verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Heel af en toe voeren wij kleine interne statistische onderzoekjes uit op basis van anonieme gegevens voor het schrijven van een artikel of boek.

Bewaren van papieren dossiers

Dynamika bewaart alle gegevens die uit een intakegesprek of coach- en/of trainingstraject zijn verkregen in een papieren dossier dat achter slot en grendel wordt bewaard. 

Op grond van de oude privacywet die is overgegaan in de nieuwe privacywet (AVG) geldt ook dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen, voor ons is dat het borgen van goede zorgverlening.  De wetgever heeft daartoe zelf geen termijn vastgesteld.

Omdat sommige klanten na enkele jaren terugkeren met nieuwe vragen, is het belangrijk voor Dynamika om de gegevens van klanten die een coach- of trainingstraject hebben gevolgd, minstens vijf jaar te bewaren. Omdat Sjan Verhoeven ook Cranio-Sacraaltherapeut (CSt) is vallen wij ook onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Volgens de WGBO zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden en dit dossier 15 jaar te bewaren. Dynamika volgt deze richtlijn daarom voor alle dossiers.  

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor de coaches/trainers van Dynamika wanneer dat nodig is om de dienstverlening aan u op correcte wijze uit te kunnen voeren en voor de secretaresse wanneer zij een dossier moet terughalen voor een van de coaches/trainers. Zij heeft echter niet de bevoegdheid om de inhoudelijke gegevens van het intakegesprek of coach-,  CSt- en/of trainingstraject te lezen. Daarnaast is zij gebonden aan een geheimhoudingsplicht via haar arbeidsovereenkomst.

Beveiliging van persoonsgegevens

Dynamika neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaresse via de email of bel: 020 - 639 10 99.

Klachten

Dynamika wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Overigen

Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van klanten van externe bronnen, tenzij met toestemming en op initiatief van de klant zelf.