Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst tot het geven van coaching, training of behandeling als deze door de opdrachtgever/klant is aanvaard. Deze kan schriftelijk of mondeling tot stand komen. Een schriftelijke bevestiging vindt plaats vóór aanvang van het traject wanneer dit een hele dag, meerdere dagen of meerdere afspraken beslaat. De bevestiging geeft een omschrijving van de opdracht, de annuleringsvoorwaarden en het tarief.

Artikel 2 - Goed Vakmanschap

Dynamika zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 3 - Afzeggen afspraken coaching of behandeling

Voor het afzeggen of verzetten van afspraken voor coaching of behandeling, gelden de volgende regels:

 • Afspraken kunnen meer dan 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd.
 • Bij afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, wordt 50 % in rekening gebracht.
 • Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Artikel 4 - Afzeggen training of workshop

Indien de annulering van een training of een workshop door de klant plaatsvindt binnen een termijn van vier weken voor aanvang van de training, kan Dynamika de volgende kosten in rekening brengen:

 • vier tot drie weken voor aanvang van de training: 40% van de overeengekomen kosten van de training;
 • drie tot twee weken voor aanvang van de training: 60% van de overeengekomen kosten van de training;
 • twee weken tot één week voor aanvang van de training: 80% van de overeengekomen kosten van de training;
 • laatste week voor aanvang van de training: 100% van de overeengekomen kosten van de training.

Artikel 5 - Overmacht

De regels onder punten 3 en 4 gelden in alle situaties, tenzij er sprake is van overmacht.     Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn:

 • stakingen;
 • ongelukken;
 • extreme weersomstandigheden;
 • ziekte;
 • het overlijden van de klant.

Een dergelijke situatie dient wel direct aan Dynamika te worden gemeld.

Artikel 6 - Ziekte e.d. binnen Dynamika

Indien de coach/trainer door buitengewone omstandigheden, zoals ziekte, niet ter beschik­king is op de afgesproken dag en tijd, verplicht deze zich om dit per direct aan de klant mededelen en binnen een voor beide partijen acceptabele termijn een andere datum te plannen.

Artikel 7 - Factuur betalen

De opdrachtgever tot coaching/training/behandeling dient de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen of betaalt contant na afloop van het consult (als klant en opdrachtgever dezelfde zijn). In dat laatste geval wordt een factuur meegegeven.

Artikel 8 - BTW

Over de overeengekomen prijs wordt 21% B.T.W. geheven.

Artikel 9 - Eigen verantwoordelijkheid

Bij deelname aan een behandelings-, coach- of trainingsactiviteit blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de klant zelf. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van de deelname. De coach/trainer, noch Dynamika zelf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de klanten en/of de gevolgen van deelname aan de activiteit.

Artikel 10 - Geheimhouding

De coach/trainer is zowel tijdens als na afloop van het coachingstraject tot geheimhouding verplicht en behandelt de gegevens als vertrouwelijk.

Artikel 11 - Klachtenregeling

Dynamika heeft een klachtenregeling. Indien u een klacht heeft, kunt u deze richten aan de directie. Uw klacht wordt dan binnen 14 dagen in behandeling genomen.